regagri

Σύνοψη Πολιτικής No 3
Οκτ. 2022

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Αναγεννητική Γεωργία στην Ε.Ε.: υφιστάμενη κατάσταση

Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, όπως η αναγεννητική γεωργία, είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής τροφίμων, όπως υπενθυμίζεται από πολλούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ένα κρίσιμο εργαλείο1 . Ωστόσο, υπό το φως των περιβαλλοντικών, γεωπολιτικών και υγειονομικών κρίσεων, η VET εκπαίδευση στην αναγεννητική γεωργία δεν εφαρμόζεται επαρκώς στην ΕΕ. Ενώ οι φιλόδοξοι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι έχουν επισημανθεί από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγική Farm to Fork), είναι πράγματι αρκετά ασαφές πώς θα καλυφθεί η ανάγκη των επαγγελματιών για περιβαλλοντική εκπαίδευση από τις
δημόσιες πολιτικές

Τι κάνει η ΕΕ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης (ΕΕΚ).ing in the field of VET

 1. Το ψήφισμα 2021/C 66/01 του Συμβουλίου θέσπισε ένα στρατηγικό πλαίσιο που καλύπτει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό τους (Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος – ΕΟΧ) σε μια ολιστική και δια βίου μάθηση προοπτική. Καθορίζει νέους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο έως το 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στην ΕΕΚ. Ο στόχος είναι ότι έως το 2025, τουλάχιστον το 60% των αποφοίτων ΕΕΚ θα πρέπει να επωφεληθούν από την διαδικασία αυτή με βάση την εργασία κατά τη διάρκεια της ΕΕΚ τους 2
 2. Η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για την ΕΕΚ για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα ορίζει τις βασικές αρχές για τη διασφάλιση της προσαρμογής των αναγκών της αγοράς εργασίας και την παροχή ποιοτικών ευκαιριών μάθησης τόσο για νέους όσο και για ενήλικες3
 3. Η Διακήρυξη του Osnabrück (2020) που εγκρίθηκε από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την ΕΕΚ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θάλασσα (μεταξύ άλλων), θεσπίζει πρόσθετες ενέργειες πολιτικής ΕΕΚ για την περίοδο 2021-2025 για να συμπληρώσει τη σύσταση του Συμβουλίου. Ένας από τους κύριους τομείς αυτής της δήλωσης είναι η προώθηση της βιωσιμότητας ως πράσινος κρίκος στην ΕΕΚ4

Ως μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας ΕΕΚ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αρχές και τους στόχους των προαναφερθέντων εγγράφων πολιτικής. Αν και αυτά τα μέτρα είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Δράση 6 της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων, καθώς και με τις προτεραιότητες 2 και 5 του Ψηφίσματος του Συμβουλίου, δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία αναφορά ή ειδική αναφορά σε ενέργειες για την προώθηση της μετάβασης προς τη βιώσιμη γεωργία πρακτικές.

Εκπαίδευση στην Αναγεννητική Γεωργία

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που υποστηρίζουν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης στις εκμεταλλεύσεις είναι εξίσου σημαντική με την εστίαση στη διάδοση των αξιών και τις αλλαγές νοοτροπίας προκειμένου να μετατραπεί ο αγροτικός τομέας της ΕΕ σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα παραγωγής. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο έγγραφο πολιτικής 1 και 2 του έργου RegAgri4Europe, η αναγεννητική γεωργία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και των σοβαρών επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων.

Ενώ μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στις διαδικασίες και τη δυναμική των πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας, ο τομέας που σχετίζεται με
την εκπαίδευση στην αναγεννητική γεωργία συχνά παραβλέπεται και απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα6,7. Δεδομένου ότι τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ατόμων που ασχολούνται με πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας είναι η δυσκολία στην απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων (δεδομένης της πολύπλοκης προσβασιμότητάς τους) και η έλλειψη ακαδημαϊκής αναγνώρισης, η περεταίρω επένδυση στην
εκπαίδευση είναι κρίσιμη για να καλυφθούν αυτά τα κενά σε αυτόν τον τομέα8
.

Εκπαιδευτικές πτυχές σε όλη την ΕΕ

Σύμφωνα με τους στόχους «συμβάδιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» που ορίζονται στη Στρατηγική Ευρώπη 20209 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να πραγματοποιήσει αναλύσεις σε επίπεδο κρατών μελών σε μια σειρά τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η έκθεση αξιολόγησης10 αποκάλυψε ότι:

 1. Ο τομέας της EEK χρειάζεται περισσότερη προσοχή και επενδύσεις.
 2. Η ΕΕΚ βρισκόταν στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών που στόχευαν στη δημιουργία καλύτερης σύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, των προσφορών και των αναγκών της αγοράς εργασίας.
 3. Οι επενδύσεις σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν η κοινή πρόκληση που εντόπισαν όλα τα κράτη μέλη.
 4. Υπάρχει έντονη μείωση του αριθμού των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα της γεωργίας.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων έδειξε επίσης ότι απαιτείται τεράστια επένδυση σε για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει τακτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ESF+), το Erasmus+, το InvestEU και άλλα. Ωστόσο, δεν μπορούν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες αναφορές ή κονδύλια όσον αφορά τις δεξιότητες που σχετίζονται με την αναγεννητική γεωργία12.

Επιπλέον, παρόλο που η Διακήρυξη του Osnabrück 2020 τονίζει τη βιωσιμότητα ως πράσινο κρίκο στην ΕΕΚ, τα βραχυπρόθεσμα παραδοτέα και οι δράσεις πολιτικής της είναι ευρείες και υπολείπονται της ειδικής υποστήριξης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για συστήματα βιώσιμης παραγωγής.

Εάν η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις ενέργειες των κρατών μελών για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καταβάλουν ενεργά προσπάθειες για την ενσωμάτωση της αναγεννητικής γεωργίας στα εθνικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ασχολούνται τακτικά και να περιλαμβάνουν θέματα αναγεννητικής γεωργίας στο πλαίσιο της πειθαρχίας του τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν ισχυρά και φιλόδοξα σχέδια για να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό μεγάλης κλίμακας για βιωσιμότητα που
μπορεί να προσφέρει η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων για την αναγεννητική γεωργία.

Η τρέχουσα πολιτική του εκπαιδευτικού συστήματος της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου και να προσαρμοστεί για να ενισχύσει τη γεωργική εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για να βοηθήσει στη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την αναγεννητική γεωργία.

Από την άποψη αυτή, το έργο RegAgri4EUROPE κάνει τις ακόλουθες συστάσεις:

❖ Περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα αυτής πρέπει να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα επιτρέψει τη μετάβασηπρος την αναγεννητική γεωργία.
❖ Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερα και να αναπτύξουν στοχευμένες εκπαιδευτικές στρατηγικές για την ΕΕΚ που ενσωματώνει την αναγεννητική γεωργική εκπαίδευση για την προώθηση της πρακτικήςκαι την προώθηση της χρήσης της.
❖ Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να προσαρμόσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους βιωσιμότητας, ώστε να συμπεριλάβουν την αναγεννητική γεωργικήεκπαίδευση ως αυτοτελές μάθημα στα προγράμματα σπουδών

Συστάσεις

Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τους στόχους που έχει θέση η Ε.Ε. Εάν η ίδια η ΕΕ θέλει πράγματι να εκπληρώσει τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, να ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια, να προστατεύσει τις γεωργικές εκτάσεις και να αναπτύξει βιώσιμα συστήματα τροφίμων, τόσο η ΕΕ όσο και οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να λάβουν μεγαλύτερα μέτρα και να επενδύσουν περισσότερο στην προώθηση της εκπαίδευσης στην αναγεννητική γεωργία. Για να επιτευχθεί ο στόχος των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον το 60% των μαθητών ΕΕΚ να βιώνουν μάθηση με βάση την εργασία κατά τη διάρκεια της ΕΕΚ τους έως το 2025, απαιτούνται περισσότεροι πόροι και ευκαιρίες χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Βιβλιογραφία

1Council Of The European Union.Reskilling and upskilling as a basis for increasing sustainability and employability, in thecontext of supporting economic recovery and social cohesion. https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682 en20.pdf2Council Of The European Union. Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) 2021/C 66/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ uri=CELEX:32021G0226(01)3Council Of The European Union. Council Recommendation of 24 November 2020 on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 2020/C 417/01, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/uri=CELEX%3A32020H1202%2801%294Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf5EIT. The Regenerative Agriculture Manual. 2022. https://www.eitfood.eu/reports/regenag-manual6Ruth Nettle, Laurens Klerkx, Guy Faure & Alex Koutsouris (2017) Governance dynamics and the quest for coordination in pluralistic agricultural advisory systems, The Journal of Agricultural Education and Extension, 189-195, doi: 10.1080/1389224X.2017.13206387EIT. The Regenerative Agriculture Revolution. 2022. https://www.eitfood.eu/projects/regenag-revolution8Policy Brief 2 9European Commission. Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf10European Commission. Assessment of the Europe 2020 Strategy. https://safefoodadvocacy.sharepoint.com/:b:/g/EcGHKgDEPa1Kh8WsrBbDlwkBeW1p4dMt2GA409XzUF_BpQ?e=zwnUkq11European Commission. European Skills Agenda. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en12European Commission. Vocational education and training initiatives. 2022https://education.ec.europa.eu/education-levels/vocational-education-and-training/about-vocational-education-and-training

Το RegAgri4Europe με λίγα λόγια

Τίτλος έργου

RegAgri4Europe – Upgrading the Agricultural Sector with Skills in Regenerative Agriculture

Consortium

 • CEFE International (Germany)
 • Safe Food Advocacy Europe (Belgium)
 • Schloss Tempelhof e.V. (Germany)
 • Skybridge Partners (Greece)
 • Agricultural University of Patras (Greece)
 • ACQUIN (Germany)
 • AKMI (Greece)

Διάρκεια

01.01.2021 –31.12.2022

Χρηματοδότης

European CommissionErasmus+ Programme Key Action 2: Strategic Partnerships for vocational education and training

Ιστοσελίδα

www.regagri4europe.eu

Επικοινωνία

Συντονιστής έργου
Laura Dorn
dorn@cefe.net

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσαςέκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπήδεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Share this post