Σύντομο δελτίο πολιτικής 2 Μάρτιου 2022

Status Quo

Η εντατική συμβατική γεωργία είναι μία από τις βασικές αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η εξάπλωση της αστικοποίησης και η εντατικοποίηση των χρήσεων γης για τη γεωργία έχουν συμβάλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με επακόλουθη αύξηση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το σαράντα τοις εκατό της έκτασης της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη γεωργία, οι εντατικές πρακτικές της οποίας αναγνωρίζονται ως ένας από τους κύριους παράγοντες υποβάθμισης του εδάφους. Το σημερινό σενάριο θα επιδεινωθεί χωρίς μια νέα προσέγγιση στη γεωργία. Η ευημερία των γεωργών, η διατήρηση της φύσης και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η προώθηση μιας βιώσιμης μετάβασης του διατροφικού μας συστήματος απαιτεί οι πολιτικές της ΕΕ να είναι δια – τομεακές, και η αναγεννητική γεωργία διαθέτει αυτή την ευρεία προσέγγιση. Το έργο RegAgri4Europe ζητά πολιτικές που επιτρέπουν μια συνεπή και σταθερή προσέγγιση για την αναδιαμόρφωση των γεωργικών συστημάτων.

Σχετικά με την αναγεννητική γεωργία

Η αναγεννητική γεωργία είναι ένα σύνολο αρχών και γεωργικών πρακτικών για την επίτευξη της αναγέννησης του εδάφους και της προστασίας του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και της οργανικής ουσίας του εδάφους, καθώς και μέσω της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των αναγεννητικών συστημάτων είναι η αναγέννηση του εδάφους και η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική παραγωγικότητα και κερδοφορία, η ανθρώπινη ευημερία και ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος. Ως εκ τούτου, η Αναγεννητική Γεωργία βελτιώνει τα θεμέλια του Οικολογικού Προτύπου, το οποίο αφορά κυρίως την ποιότητα των προϊόντων, και επιβάλλει ένα σύνολο συμπληρωματικών ηθικών και ποιοτικών προτύπων που αφορούν:

 • Επενδύσεις σε αγροκτήματα, εξαγορές
  & διαχείριση αποβλήτων Παραγωγή και
  αλυσίδες διανομής
 • Υγεία & Γονιμότητα Εδάφους
 • Δικαιώματα & Ευημερία των Ζώων
 • Ποιότητα Ζωής των Αγροτών

Οι αρχές αυτές μπορούν να μειώσουν την υποβάθμιση του εδάφους και να αντιστρέψουν τις επιπτώσεις που προκάλεσαν τα χρόνια εντατικής διαχείρισης της γης, διατηρώντας την ευημερία των γεωργών και των ζώων στο επίκεντρο ενός συμβιωτικού συστήματος.

Ωστόσο, τα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή αυτής της καινοτόμου προσέγγισης.

Η σημασία ενός συνεκτικού και προοδευτικού πλαισίου πολιτικής

Όπως τονίστηκε στο πρώτο δελτίο πολιτικής του έργου, η εντατική συμβατική γεωργία είναι μία από τις βασικές αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, οι δείκτες του 2016 έδειχναν ήδη ότι πάνω από το 80% του συνόλου των εκτάσεων της ΕΕ που πλήττονται από μέτρια έως σοβαρή διάβρωση του εδάφους ήταν γεωργικές εκτάσεις και φυσικοί βοσκότοποι.

Παρά την ανησυχητική αυτή κατάσταση, τα υφιστάμενα πλαίσια πολιτικής εμποδίζουν την υιοθέτηση της αναγεννητικής γεωργίας σε ευρεία κλίμακα, καθώς στερούνται συνοχής, φιλοδοξίας και αποτελεσματικότητας.

 1. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που δημοσιεύθηκε το 2018 έχει σίγουρα δώσει κίνητρο για τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και η Επιτροπή επεξεργάζεται νέες νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί. Οι δύο βασικές πρωτοβουλίες για τη γεωργία είναι η στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιρούνι”, η οποία προωθεί τη μετάβαση προς ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, και η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2030, η οποία αποσκοπεί στην αντιστροφή της υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Ωστόσο, εκτός από την αναθεώρηση της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, η Επιτροπή δεν εξέφρασε την πρόθεση να επιδιώξει άλλους νομικά δεσμευτικούς στόχους, αλλά κάλεσε τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους κοινούς στόχους μέσω των στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ8 . Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, η ΕΕ θέτει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Κατά συνέπεια, έχουν δημοσιευθεί προτάσεις για την ευθυγράμμιση της ισχύουσας νομοθεσίας με τους νέους στόχους , ωστόσο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο μέχρι το 2031.

 2. Η ΚΓΠ 2014-2020 απέτυχε να στηρίξει τους γεωργούς που ακολουθούν πιο βιώσιμες πρακτικές, όπως η αναγεννητική γεωργία,σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις. Παρόλο που παρείχε μέσα πολιτικής για να ευνοήσει τη μετάβαση, οι επιλογές εφαρμογής που έγιναν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ήταν κοντόφθαλμες και έδωσαν προτεραιότητα στην ελέγξιμότητα έναντι του αντικτύπου . Το νέο μοντέλο υλοποίησης (“εθνικά στρατηγικά σχέδια”) της κοινής γεωργικής πολιτικής (2023- 2027) μειώνει σημαντικά τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η ΕΕ στην καθοδήγηση της μετάβασης προς ένα γεωργικό σύστημα φιλικό προς το κλίμα, το έδαφος και το περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανό τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στους δικούς τους στόχους, ενώ οι υφιστάμενοι μηχανισμοί απόδοσης και λογοδοσίας ενδέχεται να μην επαρκούν για την προώθηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί . Τα οικολογικά συστήματα, που εισήχθησαν στην ΚΓΠ 2021-2027, και η πρωτοβουλία “Carbon farming initiative”, η οποία θέλει να προωθήσει τη “δέσμευση άνθρακα από τους γεωργούς και τους δασοκόμους” , είναι πολλά υποσχόμενα εργαλεία που εισήχθησαν πρόσφατα.

Τον Νοέμβριο του 2021, η ΕΕ εξέδωσε τη Στρατηγική της για το έδαφος για το 2030, η εφαρμογή της οποίας ελπίζεται ότι θα ξεπεράσει την τρέχουσα έλλειψη κοινών ορισμών, συστημάτων παρακολούθησης και στόχων για την προστασία του εδάφους σε επίπεδο ΕΕ, ενώ μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το έδαφος θα παρουσιαστεί έως το 2023. Εν αναμονή αυτού του γεγονότος, το πρόγραμμα RegAgri4Europe θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να υποστηρίξουν τους αγρότες που ξεκινούν πιο βιώσιμες πρακτικές, όπως η αναγεννητική γεωργία, μέσω πολιτικών που λειτουργούν ως “δίχτυ ασφαλείας” για να τους επιτρέψουν να πειραματιστούν με νέες προσεγγίσεις.

Συστάσεις

Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη για να απελευθερώσει τις δυνατότητες που έχουν οι νέες γεωργικές προσεγγίσεις να συμβάλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων που έχει ανακοινώσει η ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα RegAgri4Europe διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις:

 1. Οι πολιτικές πρέπει να είναι συνεπείς και να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να έχουν ευρύ φάσμα και να εξετάζουν το εμπόριο, τα τρόφιμα, τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, τα οποία είναι σοβαρά αλληλένδετα ζητήματα.

 2. . Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους και να καθορίσει νομικά δεσμευτικούς στόχους που θα μπορούν να διασφαλίσουν την τήρηση των αναληφθεισών δεσμεύσεων. 

 3. Οι στόχοι δεν αρκούν χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και διασφάλισης. Τα συστήματα παρακολούθησης του εδάφους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να αναβαθμιστούν. Η ΕΕ, μέσω της νέας οδηγίας για το έδαφος, θα πρέπει επίσης να καθορίσει κοινούς ορισμούς για την υγεία του εδάφους και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το έδαφος

 4. Η μετάβαση του διατροφικού μας συστήματος απαιτεί δημόσια υποστήριξη. Η υιοθέτηση εναλλακτικών γεωργικών πρακτικών και μοντέλων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από τους αγρότες και αυτό αποτελεί εμπόδιο στη μετάβαση. Η εξάπλωση της αναγεννητικής γεωργίας μπορεί να είναι επιτυχής μόνο μέσω μιας οικονομικής στήριξης από τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα πολιτικής που προβλέπει η νέα ΚΓΠ για να βοηθήσουν τους αγρότες να καλύψουν το κόστος που συνεπάγεται η μετάβαση. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις συστάσεις που έχουν τεθεί και να διασφαλίσουν ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της νέας ΚΓΠ επενδύονται σε πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας.

 5. Η υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης στη γεωργία απαιτεί επίσης αλλαγή της πολιτιστικής νοοτροπίας. Οι αγρότες πρέπει να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες για την εφαρμογή αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών. Μέρος των κονδυλίων θα πρέπει επομένως να διατεθεί για ευκαιρίες κατάρτισης με εμπειρογνώμονες, ώστε οι αγρότες να αφομοιώσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, απαιτούν πολιτικές ευρείας κλίμακας, ικανές να προσδιορίσουν εργαλεία και στόχους που να συνάδουν με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα οι διάφοροι τομείς τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, οι πολιτικές από μόνες τους δεν θα συμβάλουν σε μια αποτελεσματική λύση εάν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που προωθούνται δεν θέσουν τα θεμέλια μιας πολιτισμικής αλλαγής που θα επαναφέρει την υφιστάμενη σχέση που έχουμε με τη φύση.

Το στοιχείο της επανόρθωσης, της ανασύστασης ή της βελτίωσης είναι κεντρικό στην αναγεννητική γεωργία. Είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνική προσέγγιση, είναι μια φιλοσοφία, μια ολιστική προσέγγιση και ένα κοινωνικό κίνημα, όπου ο αγρότης είναι διαχειριστής και διαχειριστής της γης. Η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα αυτού του κοινωνικού κινήματος θα συμβάλει μαζικά στην αντιμετώπιση των σημερινών περιβαλλοντικών και συνακόλουθων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Ωστόσο, μόνο ένα στέρεο πολιτικό πλαίσιο θα μπορέσει να μετατρέψει την Αναγεννητική Γεωργία από μια πρωτοποριακή προσέγγιση της γεωργίας, που επιφυλάσσεται σε μερικά ενάρετα παραδείγματα, σε μια γνωστή προσέγγιση ικανή να μεταρρυθμίσει τον γεωργικό τομέα.

Αναφορές
 1. Dale VH. Η σχέση μεταξύ της αλλαγής χρήσης γης και της κλιματικής αλλαγής. Ecol Appl. 1997;7(3):753-769. doi:10.1890/1051- 0761(1997)007[0753:TRBLUC]2.0.CO;2
 2.   IPBES. The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services – Summary for Policymakers.; 2019. www.ipbes.net. Πρόσβαση στις 11 Μαΐου 2021.
 3. AgriCaptureCO2. D2.1 Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αναγεννητική γεωργία. 2021.
 4.  UNCCD. Global Land Outlook – Πρώτη έκδοση. Βόννη, Γερμανία, 2017. www.unccd.int. Πρόσβαση στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.
 5. EUROSTAT. Γεωργοπεριβαλλοντικός δείκτης – διάβρωση του εδάφους. 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Agri-environmental_indicator_- _soil_erosion&oldid=473348#Analysis_at_EU_and_country_level
 6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιρούνι”. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farmfork- strategy_en
 7. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030. 2020. https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3- 11ea9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
 8. AgriCaptureCO2. D2.1 Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αναγεννητική γεωργία. 2021.
 9. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 (“Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα”).
 10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση Κανονισμοί (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση στην το συλλογική επίτευξη. 2021. https://ec.e u r o p a . e u / i n f o / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / r e v i s i o n – r e g u l a t i o n – ghg-land-use-forestry_with- annex_en.pdf. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του. 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposalamendment- effort-sharing-regulation-with-annexes_en.pdf. 
 11. Alliance Environnement. Μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων της ΚΓΠ στην κλιματική αλλαγή και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 2018. Augier J, Papuchon J, Devot A, et al. Μελέτη αξιολόγησης του αντίκτυπου της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους. 2020. 
 12. Alliance Environnement. Αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΑΠ στο νερό., 2019. https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/9789c658-545a-11ea-aece1aa75ed71a1/language- en/format-PDF/source-search. Πρόσβαση Σεπτέμβριος 29, 2021
 13. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Γνώμη αριθ. 7/2018: Σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμούς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020., 2018.
 14. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιρούνι” για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. 2020. https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea9d2d- 01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
 15. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος έως το 2030. 2021. https://ec.europa.eu/environment/publications/eusoil-strategy- 2030_en.
Το RegAgri4Europe με λίγα λόγια

Όνομα έργου
RegAgri4Europe –
Αναβάθμιση του γεωργικού τομέα με δεξιότητες
στην αναγεννητική γεωργία

Κοινοπραξία
-CEFE International (Γερμανία)
-Safe Food Advocacy Europe (Βέλγιο)
-Schloss Tempelhof e.V. (Γερμανία)
-Skybridge Partners (Ελλάδα)
-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα)
-ACQUIN (Γερμανία)
-Μητροπολιτικό Κολλέγιο (Ελλάδα)

Διάρκεια
01.01.2021 – 31.12.2022

Πηγή χρηματοδότησης
Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βασική δράση 2: Στρατηγικές
συμπράξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση

Ιστοσελίδα
www.regagri4europe.eu

Επικοινωνία
Συντονίστρια έργου
Laura Dorn
dorn@cefe.net

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Click to view PDF

Share this post